پایان داوری آثار پنجمین جشنواره ملی عکس آب

با اتمام مهلت ارسال آثار به " پنجمین دوره جشنواره ملی عکس آب " در تاریخ 28 بهمن ماه 98 ، تعداد 569 نفر در جشنواره شرکت کرده و تعداد