چاپ کتاب دور دوم جشنواره ملی عکس آب

کتاب عکس برگزیدگان دومین مسابقه سراسری عکس آب  در اسفند ماه ۱۳۹۵ منتشر شد

 

این کتاب با همکاری اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب منتشر شد
این کتاب ۶۴ صفحه ای به مقدمه سید محمد حسین شریعتمدار دبیر همایش ملی آب به همراه بیانیه این جشنواره ارائه شده است.
دومین کتاب عکس جشنواره آب در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه آثار برگزیده و راه یافته به بخش مسابقه را منتشر کرده است.